Nadzór IWE

Stanowisko Inżyniera spawalnika w zakładzie jest bardzo odpowiedzialną funkcją ponieważ od osoby na tym stanowisku zależy jakość wykonywanych przez zakład konstrukcji które zostają później oddane do użytku oraz od których jakości wykonania może zależeć w niejednym przypadku życie wielu ludzi. Z tego względu wiele norm wykonawczych wymaga aby zakład produkujący konstrukcje stalowe posiadał wykwalifikowany personel który prowadzi nadzór nad pracami spawalniczymi do takich norm należą między innymi:

 1. PN-EN 3834:2007 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych
 2. PN-EN 1090-2:2008 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych –
  Część 2: Wymagania techniczne dotyczące wykonania konstrukcji
  stalowych.
 3. PN-EN 13445-4:2014 Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe — Część 4: Wytwarzanie.
 4. PN-EN 15085-2:2007 Kolejnictwo – Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych – Część 2: Wymagania dotyczące jakości i certyfikacja zakładów spawalniczych.
 5. DIN 188800-7:2008-11 Budowle stalowe – Wykonawstwo  i  kwalifikacje  wykonawcy.

Add.1 PN-EN 3834:2007 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych. Normy serii 3834 są najważniejszymi normami dotyczącymi jakości w spawalnictwie.Wiele norm wykonawczych oraz wielu klientów odwołuje się bezpośrednio do tej serii norm oraz wymaga ich stosowania. Zgodnie z tą serią norm zakład który deklaruje że spełnia wymagania zgodne z częścią PN-EN 3834-2 oraz PN-EN 3834-3 powinien posiadać osobę odpowiedzialną za procesy związane ze spawaniem której kompetencje powinny być zgodne z PN-EN 14731. Obrazuje to tabela 2 zawarta w PN-EN 3834-5 Dokumenty potrzebne do potwierdzenia zgodności z wymaganiami PN-EN 3834-2; PN-EN 3834-3; PN-EN 3834-4; tabela została przedstawiona poniżej:

Tabela 2 Personel nadzoru spawalniczego

Proces spawaniaDokument ISOPN-EN 3834-2
podrozdział
PN-EN 3834-3
podrozdział
PN-EN 3834-4
podrozdział
Spawanie łukoweISO 147317.37.3żaden
Spawanie wiązką elektronów
Spawanie wiązką promieniowania laserowego
Spawanie gazowe

Natomiast rozdział 7.3 dotyczy nadzoru spawalniczego w którym znajduje się zapis iż wytwórca powinien dysponować odpowiednim personelem nadzoru spawalniczego.

Natomiast w załączniku A normy PN-EN 3834-5 przytoczone zostały wytyczne dotyczące schematu kwalifikowania/szkolenia personelu nadzoru spawalniczego i kontroli. Wg których minimalne wymagania dotyczące personelu nadzoru spawalniczego ujęte są w następujących dokumentach:

-International Welding Engineer (IWE) Doc. IAB-002-2000/EWF-409

-International Welding Technologist (IWT) Doc. IAB-003-2000/EWF-410

-International Welding Specjalist (IWS) Doc. IAB-004-2000/EWF-411

Add.2 PN-EN 1090-2:2008 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych – Część 2: Wymagania techniczne dotyczące wykonania konstrukcji stalowych. Norma ta w jasny sposób mówi iż nadzór spawalniczy, przy spawaniu elementów klas EXC2, EXC3 i EXC4, powinien być prowadzony przez odpowiednio uprawniony personel nadzoru, posiadający doświadczenie w nadzorowaniu operacji spawalniczych, jak podano w EN ISO 14731.Personel nadzoru spawalniczego powinien posiadać wiedzę techniczną odpowiednią do nadzorowanych operacji spawalniczych według PN-EN 1090-2 Tablica 14 i 15. Poniżej przedstawiam skróconą wersję tabeli 14 oraz tab.15. Personel spawalniczy w tej normie został podzielony na trzy grupy zgodnie z  EN ISO 14731. Symbole B, S i C oznaczają odpowiednio: podstawową, specjalistyczną i pełną wiedzę techniczną.

Tabela 14 Wiedza techniczna personelu nadzoru stale węglowe konstrukcyjne

EXCStale – Grupy materiałowe< 25 mm a> 25 ≤ t < 50 mm b > 50 mm
EXC2S235 do S355 (1.1, 1.2, 1.4)BSCc
S420 do S700 (1.3, 2, 3)SCdC
EXC3S235 do S355 (1.1, 1.2, 1.4)SC
S420 do S700 (1.3, 2, 3)C
EXC4wszystkieC
a) płyty czołowe, płyty głowic i stóp ≤50 mm;
b) płyty czołowe, płyty głowic i stóp ≤75 mm;
c) dla stali ≤S275 wystarcza poziom „S”;
d) dla stali NL, M, ML wystarcza poziom „S”.

Tablica 15 – Wiedza techniczna personelu nadzoru stale nierdzewne

EXCStale
(grupy stali)
Normy odniesieniaGrubość wyrobu (mm)
t ≤ 2525 < t ≤ 50t >50
EXC2Austenityczne
(8)
EN 10088-2:2005, Tablica 3
EN 10088-3:2005, Tablica 4
EN 10296-2:2005, Tablica 1
EN 10297-2:2005, Tablica 2
BSC
Austenityczno
ferrytyczne
(10)
EN 10088-2:2005, Tablica 4
EN 10088-3:2005, Tablica 5
EN 10296-2:2005, Tablica 1
EN 10297-2:2005, Tablica 3
SCC
EXC3Austenityczne
(8)
EN 10088-2:2005, Tablica 3
EN 10088-3:2005, Tablica 4
EN 10296-2:2005, Tablica 1
EN 10297-2:2005, Tablica 2
SCC
Austenityczno
ferrytyczne
(10)
EN 10088-2:2005, Tablica 4
EN 10088-3:2005, Tablica 5
EN 10296-2:2005, Tablica 1
EN 10297-2:2005, Tablica 3
CCC
EXC4wszystkiewszystkieCCC

Z powyższej tabeli wynika iż opracowanie technologii spawania stali WPS, kwalifikowanie technologii spawania WPQR oraz nadzór nad procesem spawania powinna prowadzić osoba o pełnej  wiedzy technicznej czyli osoba posiadająca dyplom IWE.

Add.3 PN-EN 13445-4:2014 Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe — Część 4: Wytwarzanie.Norma ta nie mówi nam wprost o nadzorze spawalniczym ale w punkcie w punkcie 3.1 Wytwarzanie ppkt.e mówi iż wymagania jakościowe jakie powinny zostać spełnione przez wytwórcę to minimum norma PN EN 3834-3 „Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych — Część 3: Standardowe wymagania jakości” a ta norma z kolei wymaga aby wytwórca posiadał odpowiedni nadzór spawalniczy(to zagadnienie zostanie opisane w Add.4)

Natomiast jeżeli chodzi o zadania personelu odpowiedzialnego za spawanie to norma PN EN 13445-4 w pkt.3.1 ppt. d mówi iż personel powinien być odpowiedni do wyznaczonych zadań.Poniżej tego punktu znajduje się adnotacje mówiąca: Jeżeli chodzi o nadzorowanie procesu spawania ,kwalifikacje, zadania oraz odpowiedzialność mogą one zostać określone przez producenta zgodnie z normą PN EN 14731.

Add.4 PN-EN 15085-2:2007 Kolejnictwo – Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych – Część 2: Wymagania dotyczące jakości
i certyfikacja zakładów spawalniczych. Norma ta oprócz powołania normatywnego do normy PN-EN 3834 określa w pkt. 5.1.2 Koordynacja prac spawalniczych iż:

„Zakłady spawalnicze powinny zatrudniać doświadczonych koordynatorów prac spawalniczych posiadających odpowiednią wiedzę techniczną zgodnie z EN ISO 14731.”

Oraz dla potrzeb niniejszej normy dzieli koordynatorów prac spawalniczych na trzy grupy:

(Poziom A) -Personel o wszechstronnej wiedzy technicznej:
Personel posiadający minimum trzy letnie doświadczenie przy produkcji pojazdów szynowych lub ich części oraz udokumentowane kwalifikacje:.

 • Międzynarodowy Inżynier Spawalnik (IWE) lub Europejski Inżynier Spawalnik (EWE) lub;
 • Międzynarodowy Technolog Spawalnik (IWT) lub Europejski Technolog Spawalnik (EWT) posiadający doświadczenie w zakresie nadzoru spawalniczego
  i potwierdzenie wszechstronnej wiedzy technicznej.

(Poziom B) -Personel o specjalistycznej wiedzy technicznej:Personel posiadający minimum trzy letnie doświadczenie przy produkcji pojazdów szynowych lub ich części oraz udokumentowane kwalifikacje:

 • Międzynarodowy Technolog Spawalnik (IWT) lub Europejski Technolog Spawalnik (EWT) lub;
 • Międzynarodowy Mistrz Spawalnik (IWS) lub Europejski Mistrz Spawalnik (EWS) posiadający doświadczenie w zakresie nadzoru spawalniczego
  i potwierdzenie posiadania szczegółowej wiedzy technicznej.

(Poziom C) -Personel o podstawowej wiedzy technicznej:
Personel posiadający minimum trzy letnie doświadczenie przy produkcji pojazdów szynowych lub ich części oraz udokumentowane kwalifikacje:

 • Międzynarodowy Mistrz Spawalnik (IWS) lub Europejski Mistrz Spawalnik (EWS) lub;
 • Kwalifikowanie pracowników zgodnie z IAB-005-2001/EWF-451 – Międzynarodowy Instruktor Spawalniczy (IWP) lub Europejski Instruktor Spawalniczy (EWP) posiadający doświadczenie w zakresie nadzoru spawalniczego
  i potwierdzenie posiadania podstawowej wiedzy technicznej.

Zadania i zakres kompetencji koordynatorów prac spawalniczych został wymieniony
w załączniku B normy PN-EN 15085-2:2007.

Add.5 DIN 188800-7:2008-11 Budowle stalowe – Wykonawstwo  i  kwalifikacje  wykonawcy. W normie tej wymagane kwalifikacje personelu nadzoru spawalniczego związane są z zastosowaną klasą odpowiednio do Tablicy 14 normy DIN 18800-7:2008-11. Wymagania dotyczące nadzoru spawalniczego zawierają Elementy 1306 do 1310 normy DIN 18800-7:2008-11.Wymieniony w świadectwie personel nadzoru spawalniczego musi spełniać zadania i odpowiedzialności według DIN EN ISO 14731 i w tym celu musi być mianowany przez kierownictwo zakładu. Poniżej przedstawiam klasy oraz wymagania dotyczące personelu:
Klasa B minimum jeden, wykształcony według DIN-IIW/EWF 1171
Mistrz Spawalnik (International/European Welding Spezialist) lub równoważne
wykształcenie.
Klasa C minimum jeden, wykształcony według DIN-IIW/EWF 1172
Technolog Spawalnik (International/European Welding Technologist) lub równoważne
wykształcenie.
Klasa D i E minimum jeden, wykształcony według DIN-IIW/EWF 1173
Inżynier Spawalnik (International/European Welding Ingenieur) lub równoważne
wykształcenie.

Normą która jest często wymagana przez klientów oraz przywoływaną w wielu innych normach wyrobów jest norma PN-EN ISO 14731 Nadzorowanie spawania Zadania i odpowiedzialność. W pełni opisuje ona zakres zadań stawianych przed osobą zajmującą się nadzorem nad procesami spawalniczymi.

nrCzynnośćKwalifikacje
Inżynier IWETechnolog IWTMistrz  IWS
1.1Przegląd wymagań
−zdolność organizacji wytwarzającej do spawania i czynności związanych;−stosowana norma wyrobu, łącznie z ewentualnymi dodatkowymi wymaganiami
1.2Przegląd techniczny
– specyfikacja materiałów podstawowych i własności złączy spawanych,
– położenie, dostęp i kolejność spoin, dostęp do badań i kontroli,
– wymiary i szczegóły dotyczące złączy spawanych,
– inne wymagania dotyczące spawania np.badanie partii materiałów dodatkowych,zawartość ferrytu w spoinie, kształt spoin.starzenie itp.- wymagania dotyczące jakości i kryteria akceptacji spoin,
1.3Materiały
1.3.1Materiały podstawowe
– inne dodatkowe wymagania dotyczące warunków technicznych dostawy materiałów łącznie z rodzajem dokumentów kontrolnych,
– magazynowanie i użytkowanie,
– identyfikowalność,
1.3.2Materiały dodatkowe do spawania
– przydatność,
– warunki dostawy,
– inne dodatkowe wymagania dotyczące warunków technicznych dostawy materiałów łącznie z rodzajem dokumentów kontrolnych,
– oznaczanie, przechowywanie i użytkowanie materiałów dodatkowych,
1.4Podwykonawca
– zdolność każdego podwykonawcy
1.5Planowanie produkcji
– przydatność instrukcji technologicznych spawania (WPS) i instrukcji roboczych
−przydatność ważność uprawnień spawaczy,
−kolejność spawania i montażu elementów konstrukcji,
−warunki otoczenia,
−wyposażenie do podgrzewania wstępnego i obróbki cieplnej, łącznie ze wskaźnikami temperatury,
−ustalenie ewentualnej próby produkcyjnej
1.6Urządzenia
– przydatność urządzeń spawalniczych i towarzyszących,
– dostępność urządzeń pomocniczych i dodatkowych, identyfikacja i użytkowanie,
– sprzęt ochrony indywidualnej i inne środki bezpieczeństwa
1.7Personel spawalniczy
– kwalifikacje spawaczy, operatorów urządzeń spawalniczych, lutowaczy i operatorów urządzeń do lutowania twardego,
1.8Kwalifikowanie technologii spawalniczych
– metoda i zakres kwalifikacji;
1.9Obróbka cieplna po spawaniu
– przeprowadzenie zgodnie z dokumentacją
2.0Wzorcowanie i walidacja przyrządów do pomiaru, kontroli i badania
– metody i działania, wykaz,
2.1Niezgodności i działania korygujące
– pomiary i działania (naprawa spoin, powtórna ocena, działania korygujące)
2.2Kontrola i badanie przed spawaniem
– przydatność i ważność certyfikatów kwalifikacji spawaczy i operatorów,
– przydatność instrukcji technologicznych spawania
– oznaczenia materiału podstawowego,
– przygotowanie złączy do spawania
– oznaczenia materiałów dodatkowych,
– dopasowanie, mocowanie i sczepianie,
– specjalne wymagania zawarte w instrukcji technologicznej
– przydatność warunków pracy łącznie ze środowiskiem.
2.3Kontrola i badanie podczas spawania
– istotne parametry spawania (np. prąd spawania, napięcie łuku i prędkość posuwu),
– temperaturę wstępnego/międzyściegowego
podgrzewania,
– czystość i kształt ściegów oraz warstw spoiny,
– usuwanie grani spoin,
– kolejność spawania,
– prawidłowość wykonania i zabezpieczenia materiałów dodatkowych,
– kontrola odkształceń,
– kontrole międzyoperacyjne (np. sprawdzenie wymiarów).
2.4Kontrola i badanie po spawaniu
– stosowanie badań wizualnych (kompletność spawania, wymiary spoin, kształt)
– stosowanie badań nieniszczących
– stosowanie badań niszczących
– postać, kształt i wymiary konstrukcji,
– wyniki i protokóły operacji przeprowadzonych po spawaniu (np. obróbki cieplnej, odpuszczania itp.)
2.5Identyfikacja i identyfikowalność
– identyfikacja planów produkcji,
– identyfikacja kart przewodnich,
– identyfikacja lokalizacji spoin w konstrukcji,
– identyfikacja procedur badań nieniszczących i personelu,
– identyfikacja materiałów dodatkowych do spawania (np. oznaczenie, nazwa fabryczna, wytwórca i numer wytopu lub partii),
– identyfikacja i/lub identyfikowalność materiału podstawowego (np. typ, numer wytopu),
– identyfikacja miejsc naprawy,
– identyfikacja miejsc mocowania przyrządów pomocniczych,
– identyfikowalność w pełni zmechanizowanego i automatycznego sprzętu do spawania specjalnych spoin,
– identyfikowalność spawacza i operatora specjalnych spoin.
– identyfikowalność instrukcji technologicznych spawania.
2.6Zapisy jakości
Opracowanie i przechowywanie niezbędnych zapisów (łącznie z działaniami podwykonawcy)

Opis do tabeli:

● -odpowiedzialność pełna (nieograniczona),
○ -odpowiedzialność ograniczona,
− brak odpowiedzialności,