EN1090

Image

Wymagane oznakowanie CE

Oznakowanie CE symbolizuje zgodność wyrobu z odpowiednimi wymaganiami UE nałożonymi na producenta. Oznakowanie CE umieszczone na wyrobie oznacza, że wyrób jest zgodny z wymaganiami wszystkich mających do niego zastosowanie dyrektyw nowego podejścia, łącznie z wymaganiami dotyczącymi procedur oceny zgodności. Znak CE może być umieszczony przez producenta lub upoważnionego przedstawiciela ustanowionego na terytorium UE tylko po poddaniu wyrobu ocenie zgodności z zasadniczymi wymaganiami i po uzyskaniu pozytywnego wyniku tej oceny. Istnieją różne sposoby dokonywania oceny zgodności. Niektóre z nich przewidują, że ocenę zgodności może prowadzić sam producent lub jego upoważniony przedstawiciel (dotyczy to wyrobów o stosunkowo niskim poziomie ryzyka dla ich użytkowników), inne zakładają udział w procesie oceny zgodności notyfikowanej jednostki. Zasadniczo większość dyrektyw nowego podejścia, poza pewnymi wyjątkami, przewiduje umieszczenie znakowania CE. W przypadkach uzasadnionych dyrektywa nowego podejścia dopuszcza zastąpienie oznakowania CE innym typem znakowania. Oznakowanie CE uważane jest za podstawową informację zarówno dla państw członkowskich, jak i dla stron trzecich, np. dystrybutorów, konsumentów i innych użytkowników. Państwa członkowskie powinny przyjąć, że wyrób z oznakowaniem CE spełnia wszystkie wymagania odpowiednich dyrektyw regulujących nadanie tego oznakowania. Zgodnie z tym państwa członkowskie nie mogą na swoim terytorium zabraniać, ograniczać ani utrudniać wprowadzania na rynek i oddawania do użytku wyrobu z oznakowaniem CE, chyba że to oznakowanie zostało naniesione z naruszeniem obowiązujących zasad. Oznakowanie CE nie powinno być wykorzystywane do celów komercyjnych. Oznakowanie CE nie jest znakiem potwierdzającym pochodzenie wyrobu ani też nie oznacza, że dany wyrób został wyprodukowany w UE. Oznakowanie CE nie jest też znakiem poświadczającym bezpieczeństwo wyrobu ani jego jakość.
LEARN MORE

EN1090 i ISO3834

Wymagania dla wykonawców konstrukcji stalowych i aluminiowych zgodne z normą EN 1090 Zbiór norm EN 1090 „Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych” to rodzina wymagań adresowanych do wykonawców konstrukcji stalowych i aluminiowych, składająca się z trzech części: EN 1090-1: „Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych”; EN 1090-2: „Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych”; EN 1090-3: „Wymagania techniczne dotyczące wykonania konstrukcji aluminiowych”. Do celów certyfikacji stosowana jest pierwsza część normy dotycząca oceny zgodności deklarowanych przez producenta właściwości elementów, która została zharmonizowana z unijną dyrektywą 89/106/EWG „Wyroby budowlane”. Od 1 lipca 2014 r. (czyli po upłynięciu okresu przejściowego) jej wymagania będą obowiązkowedla wszystkich wykonawców konstrukcji stalowych i aluminiowych chcących wprowadzić na rynek unijny swoje wyroby. Norma EN 1090 nakłada na wspomnianych producentów obowiązek oznakowania znakiem CE swoich metalowych elementów konstrukcyjnych przeznaczonych do stosowania w konstrukcjach stalowych, aluminiowych lub zespolonych stalowo-betonowych wprowadzanych do obrotu na rynek Unii Europejskiej. Aby nadać znak CE, producent musi jednak najpierw przeprowadzić obowiązkową ocenę zgodności danego wyrobu zgodnie z wytycznymi EN 1090-1 oraz posiadać wdrożony i certyfikowany system Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP). Jakich elementów konstrukcyjnych dotyczą wymagania normy EN 1090? Zgodnie z normą EN 1090-1 obowiązkowe wymagania normy odnoszą się do oceny zgodności: właściwości elementów i zestawów elementów konstrukcyjnych ze stali lub aluminium, wprowadzanych na rynek wyrobów budowlanych; elementów i zestawów elementów konstrukcyjnych ze stali lub aluminium wprowadzanych na rynek wyrobów budowlanych; elementów stalowych używanych w konstrukcjach zespolonych i żelbetowych; elementów stosowanych bezpośrednio, w konstrukcjach budowlanych lub jako zestawy elementów konstrukcyjnych; elementów konstrukcyjnych oraz ich zestawów wytwarzanych seryjnie i nieseryjnie; elementów wykonanych z wyrobów konstrukcyjnych walcowatych, profilowanych na zimno lub z zastosowaniem innych technologii; elementów produkowanych z różnych kształtowników, wyrobów płaskich (blach i taśm), prętów, odlewów i odkuwek z materiałów stalowych lub aluminiowych zabezpieczonych lub niezabezpieczonych przed korozją powłokami lub inną obróbką powierzchni. Korzyści wynikające z wdrożenia wymagań normy EN 1090 dotyczących ZKP: zgodność z prawem i przepisami UE i tym samym uniknięcie odpowiedzialności za brak systemu ZKP oraz znaków certyfikacji wyrobów; spełnienie warunków normy jest warunkiem koniecznym dla wprowadzenia wyrobu na rynek unijny; minimalizacja błędów będących skutkiem prowadzonej produkcji; swoboda we wprowadzaniu konstrukcji aluminiowych i stalowych oznakowanych znakiem CE na rynek UE.
LEARN MORE
Image
Tabela z przykładowymi wyrobami objętymi i nie objętymi normą EN1090. Tabela ma charakter poglądowy!
Normy i przepisy związane1. prEN 1090-1:2018-11 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych – Część 1: Ocena i kontrolastałości właściwości użytkowych elementów konstrukcyjnych ze stali i aluminium.2. PN-EN 1090-2E:2018-09 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych – Część 2: Wymaganiatechniczne dotyczące konstrukcji stalowych.3. PN-EN 1090-3P:2013 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych – Część 3: Wymagania technicznedotyczące konstrukcji aluminiowych.4. PN-EN 1090-4E:2018-09 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych – Część 4: Wymaganiatechniczne dotyczące pro